مراكز فروش

آموزشگاه موسیقی ترانه گستر --     سیمتری سینما سعدی -
                                                روبروی فروشگاه افق کوروش --   32340940  

آموزشگاه موسیقی اردیبهشت --      ساحلی غربی    --                       32252663

آموزشگاه موسیقی آبنوس --          فلکه گاز           --                      32272346 

آموزشگاه موسیقی سارنگ --         فرهنگ شهر     --                       36303921 

آموزشگاه موسیقی باریتون--          ابتدای بلوار چمران     --              36289014
 
آموزشگاه موسیقی دلشدگان--          معالی آباد    -- --                       36358982