فیلم خانه ما

زمان :  سه شنبه  3  مهر  ساعت 17 (ترسناک)
مکان : سینما غزل (چهار راه حافظیه اداره ارشاد)

خرید بلیط

فیلم گونجایم تیمارستان تسخیر شده

زمان :  سه شنبه  3  مهر  ساعت 19 (ترسناک)
مکان : سینما غزل (چهار راه حافظیه اداره ارشاد)

خرید بلیط

فیلم آدلهاید

زمان :  چهارشنبه  4  مهر  ساعت 19 
مکان : سینما غزل (چهار راه حافظیه اداره ارشاد)

خرید بلیط

فیلم انجمن ادبی و کیک پوست سیب زمینی گرنزی

زمان :  پنجشنبه  5  مهر  ساعت 17 
مکان : سینما غزل (چهار راه حافظیه اداره ارشاد)

خرید بلیط

فیلم سولو داستانی از جنگ ستارگان

زمان :  پنجشنبه  5 مهر  ساعت 19 
مکان : سینما غزل (چهار راه حافظیه اداره ارشاد)

خرید بلیط

انیمیشن پرنسس ربوده شده

زمان :  جمعه  6  مهر  ساعت 17 
مکان : سینما غزل (چهار راه حافظیه اداره ارشاد)

خرید بلیط

فیلم حادثه در سرزمین ارواح

زمان :  جمعه  6  مهر  ساعت 19 (ترسناک)
مکان : سینما غزل (چهار راه حافظیه اداره ارشاد)

خرید بلیط