فیلم راهبه

زمان :  سه شنبه  ۲۹  آبان  ساعت ۱۶:۳۰  (ترسناک)
مکان : سینما غزل (چهار راه حافظیه اداره ارشاد)

خرید بلیط

فیلم پای چپ من

زمان :  سه شنبه  ۲۹  آبان  ساعت ۱۸:۳۰  
مکان : سینما غزل (چهار راه حافظیه اداره ارشاد)

خرید بلیط

فیلم سگ های انباری

زمان :  چهارشنبه  ۳۰  آبان  ساعت ۱۸:۳۰  
مکان : سینما غزل (چهار راه حافظیه اداره ارشاد)

خرید بلیط

فیلم توطئه آمیز۴.آخرین کلید

زمان :  پنجشنبه  ۱  آذر  ساعت ۱۷  (ترسناک)  
مکان : سینما غزل (چهار راه حافظیه اداره ارشاد)

خرید بلیط

فیلم بلک کلنزمن

زمان :  پنجشنبه  ۱ آذر  ساعت ۱۹  
مکان : سینما غزل (چهار راه حافظیه اداره ارشاد)

خرید بلیط

فیلم کریستوفر رابین

زمان :  جمعه  ۲  آذر  ساعت ۱۷  (دوبله)
مکان : سینما غزل (چهار راه حافظیه اداره ارشاد)

خرید بلیط

فیلم جادوگری پشت پنجره

زمان :  جمعه  ۲  آذر  ساعت ۱۹  (ترسناک)
مکان : سینما غزل (چهار راه حافظیه اداره ارشاد)

خرید بلیط